Playlist

 

Mixtape: The Very Best Of Éthiopiques, Part 2

 

Interpret

Titel

 

 

Tsegué-Maeyam Guebru

Mother’s Love (1963)

Tlahoun Gèssèssè

Sema (1975)

Tèwèldè Rèdda

Milènu (1975)

Bèyènè Habt

Embi Ila (1973)

Mulatu Astatqé

Tezeta (1972)

Girma Bèyènè

Sét Alamenem (1969)

Muluqèn Mèllèssè & Dahlak Band

Bèné Mote (1976)

Getatchew Mekurya

Antchi Hoyé (1972)

Tlahoun Gèssèssè
Kulun Mankwalèsh (1970)
Getatchew Mekurya
Shellèla (1972)

Sèyfu Yohannès

Mèla Mèla (1970)

Mahmoud Ahmed

Atawurlegn Léla (1975)

Mahmoud Ahmed

Fetsum Denq Ledj Nèsh (1978)

Alèmu Aga

Abatatchen Hoy (Pater Noster) (1994)


 

All Tracks from "Various - The Very Best Of Éthiopiques" (Manteca 2007)

 

main     playlists     charts     links     contact